Geschiedenis

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad is in 1978 in het leven geroepen door Zuster Baptista uit Maasniel te Limburg. Zij behoorde tot de orde van de Dienaressen van de Heilige Geest en werkte al jaren in India als lerares.

Met haar werk gaf Zuster Baptista de armsten der arme een kans op een beter leven. Dat begon kleinschalig, maar later werd haar gevraagd een missieorde te stichten, bestaande uit Indiase zusters van Sant Joseph Sevika Sanstha. Vandaag de dag telt de orde zo’n 200 zusters, ongeveer 15 novicen en jaarlijks komen er 10 tot 15 postulanten bij.

sociaal stichting kerkpad pallia

Doelen

De doelen die zijn vastgelegd in de statuten, die bij de oprichting van de Stichting werden opgesteld, zijn nog steeds actueel.

  • Het verlenen van hulp en bescherming aan personen die zichzelf niet alleen kunnen helpen, zoals: zieken, bejaarden, moeders, meisjes, lichamelijk en geestelijk gehandicapten en kinderen uit arme gezinnen;
  • Het opleiden van sociale werkers, onderwijzers en verplegers die de armen ondersteunen en onderwijzen;
  • Het begeleiden en helpen van economisch zwakke groepen als dagloners, werkelozen, kleine boeren, etc.;
  • Het geven van een algemene (beroeps)opleiding en het verschaffen van werk aan vrouwen en meisjes;
  • Het verstrekken van professionele opleidingen en researchwerk;
  • Het verlenen van hulp in tijden van hongersnood, overstroming, epidemie of oorlog.

De Stichting doneert niet enkel geld maar het bestuur van de Stichting heeft het initiatief in handen genomen de zusters te begeleiden in hoe de meest arme mensen onafhankelijk van hen kunnen worden. Deze visie is gebaseerd op het boek Poor economics van Banerjee A. en Duflo E. (2012)

Missie

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad vindt dat kansarmen in India recht hebben op een beter leven en in staat moeten zijn om onafhankelijk te leven. Door zusters van de congregatie Sant Joseph Sevika Sanstha te ondersteunen en begeleiden, zijn zij in staat bescherming en steun te geven aan mensen die zichzelf niet kunnen helpen. Religie speelt bij de hulpverlening geen rol.

Het bestuur

Thea

mevr. Thea Verstappen

Voorzitter (tijdelijk)

mevr. Thea Verstappen

Secretaris

dhr. Sam Broens

Penningmeester

In dienst

(op projectbasis)

Robert

dhr. Robert van den Heuvel

Expert Ontwikkelingswerk

Toezicht

De penningmeester van de Stichting maakt ieder kalenderjaar een financiële verantwoording van de inkomsten en uitgaven van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. In dit verslag staat ook vermeld aan welke projecten de bedragen worden besteed. De penningmeester wordt gecontroleerd door een onafhankelijk aangestelde accountant.

Met bepaalde regelmaat gaan bestuursleden naar India om de lopende projecten te controleren en te stimuleren.

Beleidsplan & Jaarverslag

Jaarverslag

2023